media

Претрага надлежности

Поништи

Број надлежности: 636

Надлежност Врста Статус
Прелиминарна контрола документације, давање мишљења о финансијском и имплементационом аспекту капиталног пројекта и припрема предлога листе приоритетних пропремљених пројекта за потребе Комисије за капиталне пројекте изворна извршава се Детаљи
Пријем тромесечних извештаја о напретку имплементације капиталног пројекта и завршног извештаја о спроведеном капиталном пројекту изворна извршава се Детаљи
Спровођење мера развојне политике, пољопривредне политике и политике руралног развоја, које предлаже Развојна агенција Војводине доо Нови Сад, прати, надзире и помаже рад Развојне агенције Војводине доо и управља буџетским фондом за спровођење мера развојне политике, пољопривредне политике и политике руралног развоја изворна извршава се Детаљи
Упућивање захтева за ванредну спољашну проверу квалитета високошколске установе поверена извршава се Детаљи
Планира политику уписа студената на студије које остварују високошколске установе чији је оснивач АПВ на предлог Националног савета поверена извршава се Детаљи
Доношење акта о мрежи установа студентског стандарда поверена извршава се Детаљи
Доношење решења о оснивању и укидању установа студентског стандарда поверена извршава се Детаљи
Доношење решења о испуњености услова за почетак рада и обављања делатности установа студентског стандарда и одлучивање о забрани њиховог рада поверена извршава се Детаљи
Решавање о остваривању права и обавеза ученика, њихових родитеља, старатеља и другог законског заступника, студената, васпитача, стручних сарадника, директора и других запослених поверена извршава се Детаљи
Вршење надзора над законитошћу прописа којима се утврђују стандарди за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, утврђивање стандарда за спољашну проверу квалитета високошколских установа и утврђивање стандарда за акредитацију студијских програма, на предлог Националног акредитационог тела поверена извршава се Детаљи
Одлучивање о престанку дужности односно разрешењу органа пословођења у случајевима утврђеним Законом о високом образовању поверена извршава се Детаљи
Одлучивање о поништавању дипломе у случајевима утврђеним Законом о високом образовању поверена извршава се Детаљи
Утврђивање услова за регресирање превоза студената у међуградском саобраћају поверена извршава се Детаљи
Давање сагласности на акт о организацији и систематизацијиј послова установа студентског стандарда поверена извршава се Детаљи
Именовање и разрешавање чланова управног одбора у установама студентског стандарда поверена извршава се Детаљи
Именовање и разрешавање директора установа студентског стандарда поверена извршава се Детаљи
Вршење инспекцијског надзора и надзора над законитошћу рада установа студентског стандарда поверена извршава се Детаљи
Извештавање о раду установе студентског стандарда поверена извршава се Детаљи
Достављање евиденције коју води установа студентског стандарда поверена извршава се Детаљи
Пријем достављене евиденције коју води установа студентског стандарда поверена извршава се Детаљи