media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Извештавање Покрајинске владе о наплати потраживања насталих по основу доделе дугорочних кредита за трајна обртна средства посредством Рaзвојног фонда Аутономне покрајине Војводине
Област: Финансије
Подобласт: Трезорско пословање
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Уговор о преносу средстава Рaзвојног фонда Војводине ради њиховог пласирања кроз јавни конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства малим и средњим предузећима са седиштем на територији АПВ Број уговора: 401-3895/2013 од 6.11.2013