media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Израда извештаjа о учинку програма укључујући и учинак на унапређењу родне равноправности
Област: Финансије
Подобласт: Трезорско пословање
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о буџетском систему "Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 03/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон ) члан 79. ст. 1. тачка 1)
Упутство за праћење и извештавање о учинку програма Министарства финансија Сајт Министарства финанасија http://www.mfin.gov.rs/ мај 2017. године