media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Овера података о пренетим средствима буџетским корисницима републичког буџета и буџета јединица локалне самоуправе
Област: Финансије
Подобласт: Трезорско пословање
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава корисника буџетских средстава АПВ на рачун извршења буџета АПВ "Сл.лист АПВ" бр. 40/12