media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Месечно извештавање Управе за јавни дуг о стању дуга буџета и свих буџетских корисника који припадају КРТ-581
Област: Финансије
Подобласт: Трезорско пословање
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о јавном дугу "Сл.гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19, 149/20 Члан 3.