media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Реализација плаћања, праћење и евидентирање девизног КРТ-а, за све буџетске кориснике укључене у КРТ-581
Област: Финансије
Подобласт: Трезорско пословање
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о буџетском систему "Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 03/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон Члан 9.
Закон о платним услугама "Службени гласник РС", бр. 139/2014, 44/2018
Одлука о начину обављања послова између Народне банке Србије и Управе за трезор преко система консолидованог рачуна трезора за девизна средства „Службени гласник РС“, бр. 78/2015
Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства „Сл. гласник РС“ бр. 13/2017, 51/2019