media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Евидентирање акција и удела у власништву АП Војводине
Област: Финансије
Подобласт: Трезорско пословање
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о буџетском систему "Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 03/2015, 99/2016, 113/17, 95/2018 31/2019, 72/2019, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон Члан 11. став 2.
Закон о јавној својини "Сл. гласник РС", бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17, 95/18 Члан 14.