media

Претрага надлежности

Поништи

Број надлежности: 636

Надлежност Врста Статус
Инвестирање новчаних средстава консолидованог рачуна трезора Аутономне покрајине Војводине и уређивање начина извештавања о инвестирању изворна извршава се Детаљи
Доношење упутства за припрему буџета АП Војводине изворна извршава се Детаљи
Припремање аката и спровођење задуживања и управљање примањима од задуживања изворна извршава се Детаљи
Разматрање захтева за финансирање (предлога финансијских планова) корисника буџетских средстава АПВ, израда нацрта буџета АП Војводине и упознавање грађана са нацртом буџета АП Војводине изворна извршава се Детаљи
Одобравање процеса преузимања обавеза до висине одобрених апропријација у складу са планом краткорочне ликвидности буџета изворна извршава се Детаљи
Предлагање одлуке о привременом финансирању АП Војводине изворна извршава се Детаљи
Пријем, превентивна контрола и обрада налога за плаћање директних корисника буџетских средстава АПВ изворна извршава се Детаљи
Предлагање нацрта ребаланса буџета АП Војводине изворна извршава се Детаљи
Вођење централног шифарника програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава АПВ изворна извршава се Детаљи
Вођење рачуноводства главне књиге трезора Аутономне покрајине Војводине изворна извршава се Детаљи
Припрема и израда консолидованог завршног рачуна буџета АПВ изворна извршава се Детаљи
Давање сагласности на расподелу средстава директних буџетских корисника у оквиру одобрених апропријација индиректним буџетским корисницима изворна извршава се Детаљи
Праћење масе зарада јавних предузећа која припадају консолидованом рачуну трезора АПВ и достављање извештаја Министарству финансија изворна извршава се Детаљи
Праћење рокова измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама у којима је дужник корисник јавних средстава који припада консолидованом рачуну трезора Аутономне покрајине Војводине изворна извршава се Детаљи
Пријем и евидентирање обавештења корисника буџетских средстава који припадају консолидованом рачуну трезора АПВ о намери преузимања обавеза изворна извршава се Детаљи
Вођење централизованог обрачунa примања запослених, изабраних и ангажованих лица за све директне буџетске кориснике који припадају консолидованом рачуну трезора АПВ изворна извршава се Детаљи
Обезбеђење информације о остварењу јавних прихода на територији АПВ, о оствареним приходима и извршеним расходима буџета јединица локалне самоуправе са територије АПВ и о оствареним просечним нето зарадама у Републици Србији изворна извршава се Детаљи
Дaвање сагласности директним и индиректним корисницима буџетских средстава АП Вoјводине да преузму обавезе по основу уговора који се односи на капиталне издатке и захтева плаћања у више година изворна извршава се Детаљи
Давање сагласности корисницима буџетских средстава АПВ за преузимање обавеза по уговорима који, због природе расхода захтевају плаћање у више година изворна извршава се Детаљи
Предлагање решења о употреби средстава сталне буџетске резерве изворна извршава се Детаљи