media

Претрага надлежности

Поништи

Број надлежности: 636

Надлежност Врста Статус
Додела бесповратних средстава субјектима са територије Аутономне покрајине Војводине за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније изворна извршава се Детаљи
Предлагање решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву и о распоређивању средстава текуће буџетске резерве у случају промене обима пословања или овлашћења корисника буџетских средстава, односно у случајевима када планирана средства није могуће искористити изворна извршава се Детаљи
Давање одобрења за промене у апропријацијама у току године, преусмеравањем изворна извршава се Детаљи
Доношење решења о отварању/повећању апропријација у току године изворна извршава се Детаљи
Давање мишљења (сагласности) на процену финансијских ефеката нацрта/предлога акта изворна извршава се Детаљи
Израда упутства за израду плана извршења и одређивање обима расхода корисника буџетских средстава (квоте) за одређени период и израда правилника за измену одобреног плана извршења и квоте - израда одобрења о промени периодичног плана извршења и одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период изворна извршава се Детаљи
Давање мишљења у поступку прибављања сагласности на молбу за заснивање радног односа и уговорно ангажовање лица ван радног односа изворна не извршава се Детаљи
Доношење плана поступног увођења родно-одговорног буџетирања изворна извршава се Детаљи
Подношење захтева за прекорачење фискалног дефицита изворна извршава се Детаљи
Уређивање покрајинских административних такси изворна извршава се Детаљи
Унапређивање безбедности саобраћаја на путевима изворна извршава се Детаљи
Решавање по захтевима за издавање потврде о гаранцији порекла минералне сировине за добијање грађевинских материјала и неметаличних минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала поверена извршава се Детаљи
Доношење одлуке о спровођењу јавног тендера за истаживање угљоводоника у течном и гасовитом стању (нафта и гас) и осталих природних гасова на територији АПВ поверена не извршава се Детаљи
Решавање по жалби против првостепеног решења донетог у поступку инспекцијског надзора у области изградње објеката који се граде на територији аутономне покрајине поверена извршава се Детаљи
Утврђује начин и рокове плаћања накнаде за коришћење података и документације основних геолошких истраживања уговором са корисником података поверена извршава се Детаљи
Спровођење инспекцијске контроле над јавним предузећима основаним од стране АПВ, правним лицима основаним од стране тих ЈП, правним лицима над којима АПВ има директну или индиректну конролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода изворна извршава се Детаљи
Спровођење инспекцијске контроле над јединицама локалне самоуправе, јавним предузећима основаним од стране јединица локалне самоуправе, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима јединица локалне самоуправе има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода, у делу средстава пренетих из буџета АПВ изворна извршава се Детаљи
Спровођење инспекцијске контроле над директним и индиректним корисницима буџетских средстава АП Војводине изворна извршава се Детаљи
Спровођење инспекцијске контроле над правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства буџета АПВ за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства буџета АПВ на основу задуживањеа, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др. изворна извршава се Детаљи
Извештавање о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина (Преговарачко поглавље 23) изворна извршава се Детаљи