media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Извештавање Комисије за контролу државне помоћи о додели државне помоћи од стране буџетских корисника који припадају КРТ-581
Област: Финансије
Подобласт: Трезорско пословање
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о контроли државне помоћи "Сл.гласник РС", бр. 73/2019 Члан 48.
Правилник о облику и садржини годишњег извештаја о додељеној државној помоћи "Сл.гласник РС" бр. 41/21 и 60/21