media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Месечно извештавање Министарства финансија о планираним и извршеним расходима за плате, за све буџетске кориснике, јавна предузећа, установе и фондове који припадају КРТ-581
Област: Финансије
Подобласт: Трезорско пословање
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетија јединица локалне власти у 2022 години "Сл. гласник РС", бр. 24/22