media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Вршење инспекцијског надзора у области рударства
Област: Рударство и геолошка истраживања
Подобласт: Минералне сировине
Врста: поверена
Статус: не извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове рударства и геолошких истраживања
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Службени гласник РС" бр. 101/15, 95/18-други закон Члан 168. став 3.
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09, 67/12- Одлука УС, 18/20-други закон Члан 70. став 1. тачка 6.