media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Достављање овлашћеном предлагачу обавештења и захтева за образложење разлога због којих се капитални пројекат не спроводи у складу са планом имплементације и извештајем о напретку имплементације
Област: Финансије
Подобласт: Припрема, праћење спровођења и извештавање о реализацији капиталних пројеката
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Уредба о управљању капиталним пројектом "Сл. гласник РС" бр. 51/2019 Члан 20. ст. 2 и 3.