media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Функционисање тела за координацију и доношење-спровођење стратегије безбедности саобраћаја на путевима
Област: Привреда
Подобласт: Саобраћај
Врста: изворна
Статус: не извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове саобраћаја
Напомена: Чланом 18. Закона о безбедности саобраћаја на путевима нису предвиђена средства која би припала буџету АП Војводине, из наплаћених новчаних казни

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о безбедности саобраћаја на путевима "Службени гласник РС" 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-други закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон, 87/18, 23/19 Чл. 8. 13. 14. 18. и 19.