media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Пријем предлога капиталних пројеката средње и велике вредности који су успешно прошли предимплементациону фазу, ради укључивања у буџет АП Војводине
Област: Финансије
Подобласт: Припрема, праћење спровођења и извештавање о реализацији капиталних пројеката
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за област финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Уредба о управљању капиталним пројектима "Сл. гласник РС" бр. 51/2019 Члан 18.