media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Обављање административних и стручно-техничих послова за покрајинску Комисију за капиталне инвестиције
Област: Финансије
Подобласт: Припрема, праћење спровођења и извештавање о реализацији капиталних пројеката
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Уредба о управљању капиталним пројектима "Сл. гласник РС" број 51/2019 Члан 8. став 6.