media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Доношење Годишњег програма основних геолошких истраживања на територији Аутономне покрајине Војводине, у складу са Дугорочним програмом који доноси Влада РС
Област: Рударство и геолошка истраживања
Подобласт: Минералне сировине
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове рударства и геолошких истраживања
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Службени гласник РС" бр. 101/15, 95/18-други закон Члан 20. став 4.