media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Праћење, надзор и помоћ у раду Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о. Нови Сад, привредног друштвa које пружа инфраструктурне и стручне услуге високошколским установама, научноистраживачким и иновационим организацијама, као и високотехнолошким и средњетехнолошким привредним друштвима у одређеној научној, истраживачко-развојној или производној групацији с циљем њиховог повезивања и што брже примене нових технологија, стварања и пласмана нових производа и услуга на тржишту.
Област: Образовање
Подобласт: Научноистраживачка делатност
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган надлежан за високо образовање
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи "Службени лист АПВ" бр. 34/14, 54/14-др.пропис, 37/16, 29/17 Члан 40.
Покрајинска скупштинска одлука о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу "Научно-технолошки парк Нови Сад" "Службени лист АПВ" бр. 8/19