media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Предлаже део програма остваривање Стратегије управљања минералним ресурсима, на територији АПВ у складу са планом развоја АПВ и Републике Србије
Област: Рударство и геолошка истраживања
Подобласт: Минералне сировине
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове рударства и геолошких истраживања
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Службени гласни РС" бр. 101/15, 95/18-др. закон Члан 13. став 6.