media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Решавање по жалбама на решења којим јавно водопривредно предузеће у чијој надлежности је управљање системима за одводњавање у јавној својини, утврђује накнаду за одводњавање
Област: Пољопривреда
Подобласт: Водопривреда
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове водопривреде
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о накнадама за коришћење јавних добара "Службени гласник РС" бр. 95/18, 49/19, 86/19-усклађени динарски износи Члан 88. став 10.