media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Решавање у другом степену по жалбама на првостепена решења општинске, односно градске управе о праву на матерински додатак за незапослене мајке за треће или четврто дете
Област: Демографија
Подобласт: Друштвена брига о деци
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове демографије
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Покраjинска скупштинска одлука о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете "Службени лист АПВ" бр. 60/18 Члан 8. став 2.