media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Решавање по захтевима за увид у катастар истражних простора и катастар експлоатационих простора и поља и катастар лежишта минералних сировина и других геолошких ресурса
Област: Рударство и геолошка истраживања
Подобласт: Минералне сировине
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове рударства и геолошких истраживања
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Службени гласник РС" бр. 101/15, 95/18-други закон Члан 161. став 5.