media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Праћење имплементације капиталног пројекта, утврђивање показатеља учинка на нивоу појединачног пројекта и на нивоу портофолија пројекта
Област: Финансије
Подобласт: Припрема, праћење спровођења и извештавање о реализацији капиталних пројеката
Врста: изворна
Статус: не извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена: Не постоје потенцијали у смислу људских ресурса и то у погледу броја извршилаца и у погледу одговарајућег образовног профила.

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Уредба о управљању капиталним пројектима "Сл. гласник РС" бр. 51/2019 Члан 19. став 5.
Правилник о праћењу имплементације капиталних пројеката "Сл. гласник РС" бр. 87/2019