media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Вршење надзора над вођењем прописане евиденције у установи
Област: Образовање
Подобласт: Студентски стандард
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Пјокрајински орган управе надлежан за високо образовање
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о просветној инспекцији "Службени гласник РС" бр. 27/18 Члан 11. став 1. тачка 4.