media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Спровођење инспекцијске контроле над јединицама локалне самоуправе, јавним предузећима основаним од стране јединица локалне самоуправе, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима јединица локалне самоуправе има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода, у делу средстава пренетих из буџета АПВ
Област: Финансије
Подобласт: Буџетска инспекција
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о буџетском систему Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон Члан 85. и 86.
Одлука о оснивању Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине "Сл. лист АПВ" бр. 22/17 Члан 5. став 1. тачка 3.
Закон о буџетској инспекцији "Службени гласник РС" бр. 118/21