media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Израда упутства за израду плана извршења и одређивање обима расхода корисника буџетских средстава (квоте) за одређени период и израда правилника за измену одобреног плана извршења и квоте - израда одобрења о промени периодичног плана извршења и одобреног обима расхода и издатака (квоте) за одређени период
Област: Финансије
Подобласт: Планирање и припрема буџета Аутономне покрајине Војводине
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о буџетском систему Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон чл. 51. и 53.
Упутство о раду трезора Аутономне покрајине Војводине "Службени лист АП Војводине" бр. 38/22 Члан 4.-6.