media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Доношење одлуке о спровођењу јавног тендера за истаживање угљоводоника у течном и гасовитом стању (нафта и гас) и осталих природних гасова на територији АПВ
Област: Рударство и геолошка истраживања
Подобласт: Минералне сировине
Врста: поверена
Статус: не извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове рударства и геолошких истраживања
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Сл. гласник РС'', бр. 101/15, 95/18-други закон члан 55. став 1. Чланом 194. Закона о рударству и геолошким истраживањима ("Сл.гласник РС" бр. 101/15) је прописано да се ова надлежност не извршава до дана приступања Републике Србије Европској унији