media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Утврђује начин и рокове плаћања накнаде за коришћење података и документације основних геолошких истраживања уговором са корисником података
Област: Рударство и геолошка истраживања
Подобласт: Минералне сировине
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове рударства и геолошких истраживања
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09, 67/12- Одлука УС, 18/20-други закон Члан 71. став 1. тачка 5)