media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Спровођење инспекцијске контроле над правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства буџета АПВ за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства буџета АПВ на основу задуживањеа, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.
Област: Финансије
Подобласт: Буџетска инспекција
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о буџетском систему Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон Члан 85. и 86.
Одлука о оснивању Службе за буџетску инспекцију "Сл.лист АПВ" бр. 22/17 Члан 5. став 1. тачка 4.
Закон о буџетској инспекцији "Службени гласник РС" бр. 118/21