media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Извештавање о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина (Преговарачко поглавље 23)
Област: Финансије
Подобласт: Планирање и припрема буџета Аутономне покрајине Војводине
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закључци Покрајинске владе број 90-862/2016 Закључци Покрајинске владе број 90-862/2016 од 10. августа 2016.године
Акциони план за остваривање права националних мањина http://www.puma.vojvodina.gov.rs/documents.php?st=1