media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Уређивање покрајинских административних такси
Област: Финансије
Подобласт: Покрајинске административне таксе
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон) члан 24. ст. 1. тач. 3)
Покрајинска скупштинска одлука о покрајинским административним таксама "Сл.лист АП Војводине" бр. 40/2019, 59/20-усклађени динарски износи, 45/21-усклађени динарски износи, 54/21