media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Спровођење инспекцијске контроле над јавним предузећима основаним од стране АПВ, правним лицима основаним од стране тих ЈП, правним лицима над којима АПВ има директну или индиректну конролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода
Област: Финансије
Подобласт: Буџетска инспекција
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о буџетском систему Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон) Члан 85. и 86.
Одлука о оснивању Службе за буџетску инспекцију АПВ "Сл. лист АПВ" број 22/17 Члан 5. став 1. тачка 2.
Закон о буџетској инспекцији "Службени гласник РС" бр. 118/21