media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Давање мишљења у поступку прибављања сагласности на молбу за заснивање радног односа и уговорно ангажовање лица ван радног односа
Област: Финансије
Подобласт: Планирање и припрема буџета Аутономне покрајине Војводине
Врста: изворна
Статус: не извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена: Закључком о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Аутономне покрајине Војводине 127 Број 112-38/2021 од 20. јануара 2021. године ("Сл.лист АП Војводине" бр. 3/21) престао је да важи Закључак у вези са прибављањем сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава АПВ Број 112-42/2015 од 25. фебруара 2015. године ("Сл.лист АП Војводине" бр.7/15) којим је било прописано прибављање мишљења од Покрајинског секретаријата за финансије у поступку прибављања сагласности на молбу за заснивање радног односа и уговорног ангажовања лица ван радног односа

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закључци Покрајинске владе број: 112-42/2015 од 25. фебруара 2015. године "Сл.лист АП Војводине" бр. 7/15