media

Претрага надлежности

Поништи

Број надлежности: 636

Надлежност Врста Статус
Решавање по захтевима за издавање одобрења за пуштање објеката у пробни рад поверена извршава се Детаљи
Решавање по захтевима за издавање дозволе за управљање рударским отпадом поверена извршава се Детаљи
Спровођење поступка трајне обуставе експлоатације минералних сировина поверена извршава се Детаљи
Вођење дела Геолошког информационог система Србије поверена извршава се Детаљи
Вођење дела информационог система за геолошка истраживања и рударство поверена извршава се Детаљи
Вођење катастра истражних и експлоатационих простора подземих вода поверена извршава се Детаљи
Вођење катастра истражних и експлоатационих простора геотермалних ресурса поверена извршава се Детаљи
Вођење катастра истражних и експлоатационих поља чврстих минералних сировина, нафте и гаса поверена извршава се Детаљи
Достављање Министарству надлежном за послове рударства и геолошких истраживања података потребних за вођење ГеоллСС-а и ЦИС ГИР-а поверена извршава се Детаљи
Објављивање прописа на језицима националних мањина-националних заједница изворна извршава се Детаљи
Обављање послове покрајинске управе у области регионалног развоја и припремање аката којима се уређује и обезбеђује равномерни регионални развој, утврђивање и доношење стратешких и друга докумената регионалног развоја изворна извршава се Детаљи
Праћење спровођења програма мера и активности за равномерни регионални развој изворна извршава се Детаљи
Вршење инспекцијског надзора у области државних путева поверена извршава се Детаљи
Вођење списка корисника јавних средстава који припадају консолидованом рачуну трезора Аутономне покрајине Војводине изворна извршава се Детаљи
Отварање подрачуна корисника јавних средстава који припадају консолидованом рачуну трезора АП Војводине и уређивање начина коришћења средстава са подрачуна који припадају консолидованом рачуну трезора АП Војводине изворна извршава се Детаљи
Планирање ликвидности, односно готовинскoг тока буџета на основу прихода и примања, те расхода и издатака изворна извршава се Детаљи
Прописивање начина утврђивања износа и поступка враћања неутрошених средстава изворна извршава се Детаљи
Управљање средствима на консолидованом рачуну трезора АПВ (ликвидношћу, примањима од задуживања) и осталим финансијским средствима (акцијама, обвезницама, потраживањима итд.) и финансијским дериватима изворна извршава се Детаљи
Обавештавање директних корисника о основним економским претпоставкама и смерницама за припрему буџета АП Војводине изворна извршава се Детаљи
Предлагање привремене обуставе извршења буџета изворна извршава се Детаљи