media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Доношење плана поступног увођења родно-одговорног буџетирања
Област: Финансије
Подобласт: Планирање и припрема буџета Аутономне покрајине Војводине
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена: Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС" бр. 149/20) рок за израду годишњег плана поступног увођења родно одговорног буџетирања је продужен до доношења буџета локалних власти за 2024. годину.

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'', бр. 103/2015) чл. 16 (с7)
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему "Сл. гласник РС" бр. 72/2019 Члан 12
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему "Сл.гласник РС" бр. 149/20