media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Решавање по жалби против првостепеног решења донетог у поступку инспекцијског надзора у области изградње објеката који се граде на територији аутономне покрајине
Област: Планирање и изградња
Подобласт: Изградња објеката
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове грађевинарства
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о планирању и изградњи "Сл.гласник РС" бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 154/14 члан 184. став 6,
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", бр. 99/09, 67/12- Одлука УС, 18/20-други закон члан 11. став 1. тачка 2)
Закон о инспекцијском надзору "Сл. гласник РС" бр. 36/05