media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Решавање по захтевима за издавање потврде о гаранцији порекла минералне сировине за добијање грађевинских материјала и неметаличних минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала
Област: Рударство и геолошка истраживања
Подобласт: Минералне сировине
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове рударства и геолошких истраживања
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о рударству и геолошким истраживањима "Сл. гласник РС'', бр. 101/15, 95/18-други закон члан 82.