media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Додела бесповратних средстава субјектима са територије Аутономне покрајине Војводине за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније
Област: Финансије
Подобласт: Коришћење доступних средстава Европске уније
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове финансија
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинској управи "Службени лист АП Војводине" бр. 37/14, 54/14-др. одлука, 37/16. 29/17, 24/19, 66/20. 38/21) Члан 36