media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Унапређивање безбедности саобраћаја на путевима
Област: Привреда
Подобласт: Саобраћај
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове саобраћаја
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о безбедности саобраћаја на путевима "Службени гласник РС" бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-други закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон, 87/18, 23/19 члан 17. Покрајински секретаријат надлежан за послове саобраћаја, спроводи годишње конкурсе према локалним самоуправама, са циљем унапређења безбедности саобраћаја на путевима. Секретаријат додељује бесповратна финансијска средства за развој саобраћаја и путне инфраструктуре за реализацију пројеката, као што су: постављање (изградња) саобраћајне сигнализације (светлосне, вертикалне и хоризонталне), уређење и изградња аутобуских стајалишта, изградња бициклистичких стаза, постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја, изградња кружних токова и израда пројектно-техничке документације за изградњу кружних токова. Основни циљ финансирања наведених намена конкурса је повећање безбедности учесника у саобраћају, смањење броја саобраћајних незгода и развој бициклистичког саобраћаја у насељеним местима у Аутономној покрајини Војводини.