media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Вршење извештајно-дијагнозно прогнозних послова у заштити шума од биљних болести и штеточина
Област: Пољопривреда
Подобласт: Шумарство
Врста: изворна
Статус: одузето
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове шумарства
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о шумама "Службени гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18-др. закон члан 44. став 2. Доношењем Закона о изменама и допунама Закона о шумама ("Сл. гласник РС" 89/15) мењан је члан 44.ст. 1.2.и 4. Закона у смислу да ове послове обезбеђује Министарство и поверава их научно истраживачкој установи из области шумарства.