media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Утврђивање и обезбеђивање додатних и допунских права и заштите, односно вишег степена заштите породице, права деце, трудница, мајки током породиљског одсуства и самохраних родитеља са децом
Област: Демографија
Подобласт: Посебна заштита мајке и детета
Врста: изворна
Статус: одузето
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове социјалне политике и демографије
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 58. Доношењем одлуке УС престале су да важе: Одлука о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења (''Службени лист АПВ'', бр. 5/05, 15/05, 2/06 и 2/10); Одлука о праву на остваривање новчане помоћи породици у којој се роде тројке, односно четворке (''Службени лист АПВ'', број 8/05); Одлука о праву на остваривање новчане помоћи породици у којој се роде близанци (''Службени лист АПВ'', број 9/06)