media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Утврђивање и обезбеђивање вишег степена заштите породице, права деце, трудница, мајки током породиљског одсуства и самохраних родитеља са децом
Област: Демографија
Подобласт: Посебна заштита мајке и детета
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган надлежан за послове социјалне политике и демографије
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС" бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС, 18/20-др. закон Члан 58.
Покрајинска скупштинска одлука о праву на суфинансирање трошкова за биомедиински потпомогнуто оплођење "Службени лист АПВ" бр. 54/19
Покрајинска скупштинска одлука о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће и четврто дете "Службени лист АПВ" бр. 60/18
Одлука о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АПВ "Службени лист АПВ" бр. 5/20, 29/20