media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Доношење програма унапређења, заштите и гајења дивљачи
Област: Пољопривреда
Подобласт: Ловство
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове ловства
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС" бр. 99/09, 67/12-Одлука УС, 18/20-други закон) члан 20. тачка 1.