media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Давање овлашћења организацији за обављање послова обуке и усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, прописивање начина обављања саветодавних послова, издавање и обнављање лиценци за саветодавце
Област: Пољопривреда
Подобласт: Саветодавство у области пољопривреде
Врста: поверена
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове пољопривреде
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде Службени гласник РС бр. 30/10 члан 4, 10, 11,12. став 6., чл. 15 став 3. и 23.