media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Уређивање других права у области социјалне заштите, већег обима права од права утврђених законом и повољнијих услова за њихово остварење, као и других облика социјалне заштите
Област: Социјална политика
Подобласт: Социјална заштита
Врста: изворна
Статус: одузето
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове социјалне политике и демографије
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС Члан 53. тачка 1. Доношењем Одлуке Уставног суда (Сл. гласник РС 67/12) оспорено је да АПВ преко својих органа у области социјалне заштите уређује друга права у области социјалне заштите, већи обим права од права утврђених законом