media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Доношење Средњорочног и годишњег програма обезбеђивање средстава за подизање степена шумовитости, унапређивање стања засада четинара, конверзија изданачких шума у виши облик и производњу репродуктивног материјала
Област: Пољопривреда
Подобласт: Шумарство
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове шумарства
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о шумама "Службени гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18-др. закон члан 88. став 4.