media

Претрага надлежности

Поништи

Број надлежности: 636

Надлежност Врста Статус
Оснивање буџетског покрајински фонда за воде изворна извршава се Детаљи
Управљање водним ресурсима и вештачким и природним водотоцима изворна извршава се Детаљи
Доношење, спровођење и надзирање редовне и ванредне мере одбране од спољних и унутрашњих вода у складу са усвојеним плановима изворна извршава се Детаљи
Додељивање подстицајних и других средстава у области сточарства изворна извршава се Детаљи
Давање сагласности овлашћеним одгајивачким организацијама о поверавању контроле над производњом у сточарству поверена не извршава се Детаљи
Одређивање овлашћене одгајивачке организације за вођење селекције у сточарству поверена не извршава се Детаљи
Утврђивање испуњености услова рада на селекцији стоке поверена не извршава се Детаљи
Давање сагласности за коришћење у репродукцији квалитетне приплодне стоке и пчела поверена не извршава се Детаљи
Образовање научно стручног савета за сточарство изворна извршава се Детаљи
Доношење Годишњег програм мера за спровођење Дугорочног одгајивачког програма изворна извршава се Детаљи
Доношење Дугорочног програм мера за спровођење одгајивачког програма изворна извршава се Детаљи
Решавање по жалби против решења општинске, односно градске управе у предмету коришћења пољопривредног земљишта поверена извршава се Детаљи
Оснивање прогнозно-извештајне службе изворна извршава се Детаљи
Образовање посебног буџета, фонда или других облика организовања у које се усмеравају средства која се остварују од коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине изворна извршава се Детаљи
Прописивање услова и начина расподеле и коришћења средстава остварених од коришћења пољопривредног земљишта изворна извршава се Детаљи
Доношење планова и програма управљања природним ресурсима и добрима, у складу са стратешким документима својим специфичностима изворна извршава се Детаљи
Вршење контроле коришћења и заштите природних ресурса и добара изворна извршава се Детаљи
Учешће у поступку припреме и доношења просторних и урбанистичких планова и других планова изворна извршава се Детаљи
Издавање мера и услова заштите животне средине у просторним и урбанистичким плановима изворна извршава се Детаљи
Одређивање врсте планова и програма за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину изворна извршава се Детаљи