media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Утврђивање стручних послова на унапређењу пољопривредне производње и оснивање пољопривредне службе
Област: Пољопривреда
Подобласт: Саветодавство у области пољопривреде
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове пољопривреде
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине Службени гласник РС бр. 99/09 и 67/12-Одлука УС, 18/20-други закон члан 13. тачка 4.