media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Доношење Средњорочног плана заштите шума од биљних болести и штеточина за шумска подручја, за период од пет година
Област: Пољопривреда
Подобласт: Шумарство
Врста: изворна
Статус: одузето
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове шумарства
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о шумама "Службени гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18-др. закон члан 43. Законом о изменама и допунама Закона о шумама ("Сл. гласник РС" 89/15) брисан је члан 43. Закона па је изгубљена надлежност: доношење Средњорочног плана заштите шума од биљних болести и штеточина за шумска подручја, за период од пет година