media

Назад на претрагу

Подаци о надлежности

Надлежност: Доношење Средњорочног програма развоја саветодавних послова у пољопривреди
Област: Пољопривреда
Подобласт: Саветодавство у области пољопривреде
Врста: изворна
Статус: извршава се
Орган: Покрајински орган управе надлежан за послове пољопривреде
Напомена:

Правни основ
Пропис Објављен Члан, став Напомена
Закон о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде Службеник гласник РС бр. 30/10 члан 26. став 3.